نسرین ستوده تنها نیست

 

مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید
آزادیخواهان، هم میهنان
مصدق روز 7 اسفند 1331 با استفاده از اختیارات خود الیحه استقالل کانون وکال را تصویب کرد.
از آن زمان این روز را وکال جشن می گیرند. به همین مناسبت ، روز 7 اسفند 1357 ،دو هفته پس
از رسیدن خمینی به قدرت، هیاتی از طرف کانون وکالی دادگستری مرکز به دیدار خمینی رفت. در
این مالقات ت ارفاتی رد و بدل شد اما نتیجه آنکه، خمینی خطاب به کانون وکال ” فتوائی” صادر کرد
که ” دادگستری باید از شرع اسالم استفاده کند”.
هیئت مدیره کانون وکال بالفاصله پس از این مالقات پاسخ خمینی را با صدور بیانیه ای داد که
درابتدا تاکید می کند که ” استقرار واق ی حاکمیت مردم محتوای کلیه قیامها و جنبش های …”
ایرانیان در صد سال اخیر بود. این سند افتخار آمیز به خمینی گوش زد می کند که ” کانون وفاداری
خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعالم می دارد…”
پیش از این بیانیه پیام کانون در قدردانی و تجلیل از مقام مصدق صادر شده بود که با تصویب
الیحه استقالل کانون از حق دفاع، دفاع کرد .
هفته ب د، روز 14 اسفند، اجتماع عظیم مردم در احمد آباد تب یدگاه و آرامگاه مصدق برگزار شد. در
این مراسم تاریخی نقش روشنفکران، زنان، دانشجویان
نهادهایی است که با ابتکار حزب الهی ها در قالب انجام وظایف مذهبی ” امر به م روف و نهی از
منکر ” وجود دارد.

Read More

حضور زنان در ورزشگاهها، مطالبۀ کوچکی که همچنان بی پاسخ مانده!!

به دلیل استمرار فعالان زنان طرح این مطالبه و تلاش برای توسعه آن در فضای مجازی در طول سالهای گذشته به نظر می رسد که جامعه هم پذیرای حضور زنان شده است، و این مطالبه اکنون به صورت گسترده تری در سطح جامعه و در میان اقشار مختلف مطرح شده است. اما سوال اینجاست چرا خواست زنان برای ورود به استادیوم ها سالهاست که بی پاسخ مانده است؟
چرا خواستی که صرفا یک مطالبه اجتماعی و حق مسلم زنان در جامعه ایران است، همچنان با چالش و سنگ اندازی مواجه می شود. در تحلیل این مساله به نظر می رسد چند نکته کلیدی نقشی اساسی دارند که به معضل ورود زنان به ورزشگاه ها دامن زده اند. در این جا به چند نکته اشاره می کنیم:

Read More