حضور زنان در ورزشگاهها، مطالبۀ کوچکی که همچنان بی پاسخ مانده!!

به دلیل استمرار فعالان زنان طرح این مطالبه و تلاش برای توسعه آن در فضای مجازی در طول سالهای گذشته به نظر می رسد که جامعه هم پذیرای حضور زنان شده است، و این مطالبه اکنون به صورت گسترده تری در سطح جامعه و در میان اقشار مختلف مطرح شده است. اما سوال اینجاست چرا خواست زنان برای ورود به استادیوم ها سالهاست که بی پاسخ مانده است؟
چرا خواستی که صرفا یک مطالبه اجتماعی و حق مسلم زنان در جامعه ایران است، همچنان با چالش و سنگ اندازی مواجه می شود. در تحلیل این مساله به نظر می رسد چند نکته کلیدی نقشی اساسی دارند که به معضل ورود زنان به ورزشگاه ها دامن زده اند. در این جا به چند نکته اشاره می کنیم:

Read More