نسرین ستوده تنها نیست

 

مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید
آزادیخواهان، هم میهنان
مصدق روز 7 اسفند 1331 با استفاده از اختیارات خود الیحه استقالل کانون وکال را تصویب کرد.
از آن زمان این روز را وکال جشن می گیرند. به همین مناسبت ، روز 7 اسفند 1357 ،دو هفته پس
از رسیدن خمینی به قدرت، هیاتی از طرف کانون وکالی دادگستری مرکز به دیدار خمینی رفت. در
این مالقات ت ارفاتی رد و بدل شد اما نتیجه آنکه، خمینی خطاب به کانون وکال ” فتوائی” صادر کرد
که ” دادگستری باید از شرع اسالم استفاده کند”.
هیئت مدیره کانون وکال بالفاصله پس از این مالقات پاسخ خمینی را با صدور بیانیه ای داد که
درابتدا تاکید می کند که ” استقرار واق ی حاکمیت مردم محتوای کلیه قیامها و جنبش های …”
ایرانیان در صد سال اخیر بود. این سند افتخار آمیز به خمینی گوش زد می کند که ” کانون وفاداری
خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعالم می دارد…”
پیش از این بیانیه پیام کانون در قدردانی و تجلیل از مقام مصدق صادر شده بود که با تصویب
الیحه استقالل کانون از حق دفاع، دفاع کرد .
هفته ب د، روز 14 اسفند، اجتماع عظیم مردم در احمد آباد تب یدگاه و آرامگاه مصدق برگزار شد. در
این مراسم تاریخی نقش روشنفکران، زنان، دانشجویان
نهادهایی است که با ابتکار حزب الهی ها در قالب انجام وظایف مذهبی ” امر به م روف و نهی از
منکر ” وجود دارد.

Read More

کمک به خانواده های زندانیان سیاسی

درخواست محمد نوری زاد برای کمک به خانواده های رندانیان سیاسی

hands in prison cell

دوستان خوبم،

در این مدت، من و دوستم جناب حسن یزدانی، تلاش کردیم کمک های شما را با دقت و وسواس به برخی از خانواده های زندانیان سیاسی برسانیم. اکنون اما، دست ما برای کمک به این خانواده ها تهی ست. همراهی های هر از گاه شما، دستِ ما را برای این حرکتِ انسانی، گشاده می دارد. دستِ ما را می گیرید که؟ اگر فراموشمان کنید، شاید راه افتادم و درِ خانه هایتان را به صدا در آوردم و گودیِ کاسه ام را نشان تان دادم.

خانواده های زندانیان سیاسی، بسیار شریف تر و عزیزتر از آن اند که خود به زبان آیند و ابراز نیاز کنند. من با هزار التماس و تمنا، راضی شان می کنم که گل ها و گلبرگ های پاک و اهداییِ شما را ببویند.

موجودیِ امروز ما: حدود پانزده میلیون تومان است. هر چقدر که مقدورتان است ما را مدد کنید. از ده هزار تومان تااااااااا، به بالا. شوربختا که دهانِ نداری هماره گشوده است.
سی ام تیرماه نود و هفت – تهران
با احترام و ادب:
محمد نوری زاد

شماره کارت به نام حسن یزدانی:

5022 2910 0283 6979
بانک پاسارگاد

هموطنان عزیز خارج از کشور میتوانند کمک های خود را از طریق حساب پی پال که توسط دوستان ما و برای همین منظور اختصاص داده شده، واریز نمایند. با سپاس و درود