جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست)

بار دیگر در سیر تحول تاریخی کشورمان به سر منزل یک تغییر ناگزیر رسیده ایم. دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی زیر بار فشارهای داخلی و خارجی و بحران های چندگانه ای که برای هیچ یک از آنها راه حلی ندارد، فرو خواهد پاشید و یک تحول مهم در کشورمان ضروری خواهد بود. سایه خشونت، جنگ آب، جنگ داخلی، جنگ قومی، جنگ خارجی، قحطی و… بر ایران عزیزمان سنگینی می کند. رویدادهای مهمی درراهست و تابع آنها، زمان اندیشیدن دراین باره است، اما این بار، پیش از وقوع آن.

مقدمه

شاخص قدرت در ایران از دیر باز تا امروز استبداد بوده است. تغییر سیاسی و جابجایی قدرت در نظام استبدادی جز با خشونت و جنگ و کشتار میسر نبوده است. علاوه بر استفاده از زور برای انتقال قدرت از یک سلسله ی پادشاهی به دیگری در ایران، کشورمان، در تاریخ پرفراز و نشیب خود، شاهد سه تخریب سراسری در زمان لشگرکشی اسکندر، حمله ی اعراب و هجوم مغولان بوده است. پیش از این لشگرکشی ها و بعد از آنها، سلسله های پادشاهی متعدد در این ایران بنیان گذاشته شده و هر یک پس از چند سده یا چند دهه عمر، با هجومی داخلی یا خارجی، به محاق سقوط فرو رفته اند. قرن هاست که در ایران ظهور هر دوره ای، نه به ادامه ی دوره ی قبل از خود که با محو دوره ی پیش از خویش قرین بوده است و هیچ سلسله ی پادشاهی نتوانسته در قالب فرایندی جز قطع و بریدگی و انقطاع، جایگزین سلسله ی قبلی خود شود. به عبارت روشن تر، هیچ سلسله پادشاهی در ایران نبوده است که حاصل دوام سلطنت پیش از خویش و نوعی از تحول طبیعی آن محسوب شود.

Read More

نسرین ستوده تنها نیست

 

مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید
آزادیخواهان، هم میهنان
مصدق روز 7 اسفند 1331 با استفاده از اختیارات خود الیحه استقالل کانون وکال را تصویب کرد.
از آن زمان این روز را وکال جشن می گیرند. به همین مناسبت ، روز 7 اسفند 1357 ،دو هفته پس
از رسیدن خمینی به قدرت، هیاتی از طرف کانون وکالی دادگستری مرکز به دیدار خمینی رفت. در
این مالقات ت ارفاتی رد و بدل شد اما نتیجه آنکه، خمینی خطاب به کانون وکال ” فتوائی” صادر کرد
که ” دادگستری باید از شرع اسالم استفاده کند”.
هیئت مدیره کانون وکال بالفاصله پس از این مالقات پاسخ خمینی را با صدور بیانیه ای داد که
درابتدا تاکید می کند که ” استقرار واق ی حاکمیت مردم محتوای کلیه قیامها و جنبش های …”
ایرانیان در صد سال اخیر بود. این سند افتخار آمیز به خمینی گوش زد می کند که ” کانون وفاداری
خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعالم می دارد…”
پیش از این بیانیه پیام کانون در قدردانی و تجلیل از مقام مصدق صادر شده بود که با تصویب
الیحه استقالل کانون از حق دفاع، دفاع کرد .
هفته ب د، روز 14 اسفند، اجتماع عظیم مردم در احمد آباد تب یدگاه و آرامگاه مصدق برگزار شد. در
این مراسم تاریخی نقش روشنفکران، زنان، دانشجویان
نهادهایی است که با ابتکار حزب الهی ها در قالب انجام وظایف مذهبی ” امر به م روف و نهی از
منکر ” وجود دارد.

Read More

کمک به خانواده های زندانیان سیاسی

درخواست محمد نوری زاد برای کمک به خانواده های رندانیان سیاسی

hands in prison cell

دوستان خوبم،

در این مدت، من و دوستم جناب حسن یزدانی، تلاش کردیم کمک های شما را با دقت و وسواس به برخی از خانواده های زندانیان سیاسی برسانیم. اکنون اما، دست ما برای کمک به این خانواده ها تهی ست. همراهی های هر از گاه شما، دستِ ما را برای این حرکتِ انسانی، گشاده می دارد. دستِ ما را می گیرید که؟ اگر فراموشمان کنید، شاید راه افتادم و درِ خانه هایتان را به صدا در آوردم و گودیِ کاسه ام را نشان تان دادم.

خانواده های زندانیان سیاسی، بسیار شریف تر و عزیزتر از آن اند که خود به زبان آیند و ابراز نیاز کنند. من با هزار التماس و تمنا، راضی شان می کنم که گل ها و گلبرگ های پاک و اهداییِ شما را ببویند.

موجودیِ امروز ما: حدود پانزده میلیون تومان است. هر چقدر که مقدورتان است ما را مدد کنید. از ده هزار تومان تااااااااا، به بالا. شوربختا که دهانِ نداری هماره گشوده است.
سی ام تیرماه نود و هفت – تهران
با احترام و ادب:
محمد نوری زاد

شماره کارت به نام حسن یزدانی:

5022 2910 0283 6979
بانک پاسارگاد

هموطنان عزیز خارج از کشور میتوانند کمک های خود را از طریق حساب پی پال که توسط دوستان ما و برای همین منظور اختصاص داده شده، واریز نمایند. با سپاس و درود