حضور زنان در ورزشگاهها، مطالبۀ کوچکی که همچنان بی پاسخ مانده!!

به دلیل استمرار فعالان زنان طرح این مطالبه و تلاش برای توسعه آن در فضای مجازی در طول سالهای گذشته به نظر می رسد که جامعه هم پذیرای حضور زنان شده است، و این مطالبه اکنون به صورت گسترده تری در سطح جامعه و در میان اقشار مختلف مطرح شده است. اما سوال اینجاست چرا خواست زنان برای ورود به استادیوم ها سالهاست که بی پاسخ مانده است؟
چرا خواستی که صرفا یک مطالبه اجتماعی و حق مسلم زنان در جامعه ایران است، همچنان با چالش و سنگ اندازی مواجه می شود. در تحلیل این مساله به نظر می رسد چند نکته کلیدی نقشی اساسی دارند که به معضل ورود زنان به ورزشگاه ها دامن زده اند. در این جا به چند نکته اشاره می کنیم:

Read More

اخطار بسیار روشن حجاریان در مورد سقوط محتوم رژیم

اقای نوبخت، یادت هست پیرزنانی را که زمان جنگ با چند عدد تخم مرغ به جبهه ها کمک میکردند!؟
می دانی چرا از همان اندک دارایی خود میگذشتند!؟
یک آرمانی وجود داشت، یک کشوری، یک احساس تعلقی، یک حس وابستگی یگانه در ملت وجود داشت و شما و امثال شما این احساس را طی این سالیان به مسلخ فرستادید و تکه تکه کردید.
مردم را دسته دسته کردید به میزان های نامیزان دینی و اقتصادی و جناح بندی های هیچ و پوچ…
و حالا درخواست کمک دارید که طلای ملت و ارز انباشته ملت چند روز بیشتر به شما فرصتِ فرصت سوزی بدهد!

مردم کمک کنند که شما چه کار کنید؟ مگر روحانی نگفت ما در هر شرایطی به فلسطین و لبنان کمک میکنیم، چطور در هر شرایطی میشود به آنها کمک کرد و به مردم خودمان نمی شود!؟

Read More

چه زمانی آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟

چه زمانی آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟

فاضل غیبی

– ناآگاهی سیاسی نه تنها بخشی از مردم، بلکه فرهیختگان ما را به درگاه حکومت اسلامی رانده است. نشانه‌ی روشن اینکه، امروزه بخش بزرگی از مخالفان حکومت اسلامی (از جبهه‌ی ملی تا حزب چپ و از حزب پان‌ایرانیست تا جمهوریخواهان) یک‌صدا پس از انتقاد شدید به وخامت اوضاع ایران، اعتراف می‌کنند که به سبب خطر حمله‌ی نظامی آمریکا خود را مجبور به پشتیبانی از حکومت اسلامی می‌بینند!
– ملت ایران یک دشمن بیشتر ندارد و آن رژیمی است که در چهار دهه‌ی گذشته از هیچ جنایتی در حق منافع ملی ایران ابا نکرده است و آنان که به هدف حفظ این رژیم به آمریکاهراسی دامن می‌زنند، به خوبی می‌دانند که در صورت دوستی و همکاری ایران با آمریکا و دیگر کشورهای دمکراتیک، تاریخ مصرف‌شان به پایان خواهد رسید.

Read More