ما که هستیم و چه میخواهیم

ما که هستیم؟

ما ایرانیانی هستیم که اندوه ایران و ملت ایران و فرهنگ و تاریخ آن بر دل و جانمان سنگینی میکند.
ما سخت نگران میهن و ملتی هستیم که سلطه ننگین و خونین جمهوری اسلامی آن را در معرض خطراتی مهلک و میهن سوز قرار داده است. این بار خطر ، خطر کشتار و غارت این و آن نیست , ملایان براستی تیغ بر گلوگاه میهن نهاده اند وبا سوداگری و قدرت طلبی در کشورهای همسایه ومنطقه خاورمیانه, ایران را بر لبه پرتگاه سقوط و اضمحلال کشانده و از همگامی با جامعه بزرگ بشری باز داشته اند.

ما دلسوختگان درد بزرگ میهن و مردم خویشیم، بی سودای نام و جاه ! تنها و تنها معتقدیم که نشستن در این هنگامه خطیر ,بیوفائی به میهن و ملت است . ما بر آنیم که در کنار هم بایستیم و در حد امکانات خود بپوئیم و وظیفه خود را با تاسی به تمام ایراندوستان از گذشته تا حال انجام دهیم.
میهن ما و ملت ما ناموس مشترک تمامی اقوام ایرانی است که علیرغم تفاوتها در زیر یک آسمان و بر پهنه یک خاک نزدیک به سه هزار سال در کنار هم زیسته و علیرغم ستم حکومتهای مختلف .همواره همدرد و هم سرنوشت بوده و در مجموع بر آسمان تاریخ و فرهنگ ایران سوسو میزنند.
تاریخ ایران تنها تاریخ هویت وفرهنگ و کارکردهای حاکمانی نیست که بر تمام اقوام ایرانی ستم روا داشته اند. بل تاریخ و فرهنگ تمام اقوام و جمعیتهای ایرانی است که با تمامی مرارتها هویت و فرهنگ و تاریخ دردناک اما پر افتخار خود را آفریده اند.

ما در کنار تاریخ و هویت و فرهنگ مردم خود ایستاده ایم
این میهن و این تاریخ و این فرهنگ دستاورد تمام قهرمانان ملی ما است. از بابک و یعقوب لیث تا دلاوران انقلاب مشروطیت در تاریخ معاصر و تمامی فرهنگسازان, فرهیختگان و مبارزان راستین.
ملت ایران اما چهل سال است در معرض ایلغار و تجاوز وحشیانه حاکمان ایرانسوز قرار دارد. ما بر آنیم که برای نجات میهن برخیزیم, زیرا در این شرایط حساس تاریخی, شرف و غیرت حقیقی حکم میکند که باید در کنار هم ایستاد و از ناموس مشترک که میهن و فرهنگ ماست دفاع کرد و حاکمان کنونی را فرو کشید تا ایرانی را فراهم آورد که شایسته نسل امروز و فردا باشد . ملت ایران با تجربه ای چهل ساله از حاکمان دین وتزور و ریا که جز رنج ومحرومیت و شکست درهمه جوانب اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و سیاسی برایمان دستاوردی نداشته , اکنون بپا خواسته و خواهان دگرگونی کامل سرنوشت خویش است تا طرحی نو برای خود و میهن خویش در اندازد.

ما وظیفه خود میدانیم از تمامی فعالیتها و تلاشهای همه شخصیتها و جریانات سیاسی-اجتماعی همسو با اهداف فوق بویژه در داخل ایران و در خارج از کشور حمایت و پشتیبانی کنیم
ما تلاش می کنیم و امیدواریم که با همکاری همه ایراندوستانی که درد نبودن آزادی را بردل و جان دارند وازتمام میهندوستانی که شعله عشق مردم و میهن در دلشان زنده است, بتوانیم گامهائی مثبت و نیرومند در راستای نجات میهن از ظالمین حکومت کنونی در نیل به آزادی و دموکراسی برداریم.
در همین راستا همیاری شما هم میهنان را مغتنم شمرده و ارج می نهیم. باشد که برای ایران و مردم ! ایران در کنار هم بایستیم و افزونتر شویم زیرا تنها راه نجات میهن اتحاد ماست.

 

ما چه میخواهیم؟

ما ایرانی میخواهیم که در آن:
* تمامیت ارضی جغرافیای آن بلحاض حقوقی و بین المللی برسمیت شناخته شده وحفظ ونگهداری آنرا وظیفه ملی و میهنی خود می دانیم.
ما ا یرانی میخواهیم که در آن:
* در پهنه جغرافیای یکپارچه آن، تمام آحاد ملت، ازهر نژاد، جنسیت، قومیت و آیین و مرامی از حقوق شهروندی مسا ی برخوردار باشند. ایرانی برای همه ایرانیان!
و براى اداى احترام به دستاوردهاى تاریخى ملت ایران و حقوق مكتسبه ناشى از مبارزات پیشكسوتان ما: قواى مملكت ناشى از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معین مى نماید (مصوب مهر 1286 – یکصد و ده سال پیش)
* ایرانی میخواهیم که آزادی, دموکراسی و رعایت حقوق تمامی شهروندانش براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبنای پایه ای و خدشه ناپذیرنظام سیاسی و اجتماعی آن باشد که تحت هیچ شرایطی تعطیل بردار و مناقشه پذیر نیست
* ایرانی میخواهیم که حکومت قانون برآن حکم فرما باشد و همه ملت ایران از زن و مرد در برابر قوانین از حقوق مساوی در همه زمینه های اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند

* ایرانی که نه دولت را حقی برای دخالت در دین و اعتقادات شخصی مردم است و نه هیچ دین و مذهبی را حق دخالت در دولت و سیاست.

* ایرانی که زنان سرافراز آن بمثابه نیمی از جمعیت ایران و بمثابه کسانی که بیشترین ستم را بویژه از ناحیه زن بودن و جنسیت از رژیم ارتجاعی کنونی متحمل میشوند از حقوقی برابر با مردان برخوردار بوده و درچگونگی زندگی خود از زوایای مختلف و منجمله پوشش کاملا آزاد باشند

*ایرانی که احزاب و گروههای سیاسی و فرهنگی و مذهبی مختلف بتوانند در زیر چتر دموکراسی فعالیت داشته باشند ونمایندگان خود را با رای آزاد به پارلمان روانه کنند ایرانی که همه ایرانیان بتوانند آزادانه برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند و برای رشد و اعتلای آن بکوشند، و ازتمامی .مواهب همزیستی در صلح و آزادی و پیشرفت برخوردار باشند

به روز رسانی

چنانچه مایل هستید در جریان انتشار پتیشن های جدید قرار گیرید
لطفآ ایمیل آدرس خود وارد کنید
شما میتوانید بسادگی پتیشن خود را از طریق این سامانه منتشر کنید.

به اشتراک بگذارید