نسرین ستوده تنها نیست

 

مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید
آزادیخواهان، هم میهنان
مصدق روز 7 اسفند 1331 با استفاده از اختیارات خود الیحه استقالل کانون وکال را تصویب کرد.
از آن زمان این روز را وکال جشن می گیرند. به همین مناسبت ، روز 7 اسفند 1357 ،دو هفته پس
از رسیدن خمینی به قدرت، هیاتی از طرف کانون وکالی دادگستری مرکز به دیدار خمینی رفت. در
این مالقات ت ارفاتی رد و بدل شد اما نتیجه آنکه، خمینی خطاب به کانون وکال ” فتوائی” صادر کرد
که ” دادگستری باید از شرع اسالم استفاده کند”.
هیئت مدیره کانون وکال بالفاصله پس از این مالقات پاسخ خمینی را با صدور بیانیه ای داد که
درابتدا تاکید می کند که ” استقرار واق ی حاکمیت مردم محتوای کلیه قیامها و جنبش های …”
ایرانیان در صد سال اخیر بود. این سند افتخار آمیز به خمینی گوش زد می کند که ” کانون وفاداری
خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعالم می دارد…”
پیش از این بیانیه پیام کانون در قدردانی و تجلیل از مقام مصدق صادر شده بود که با تصویب
الیحه استقالل کانون از حق دفاع، دفاع کرد .
هفته ب د، روز 14 اسفند، اجتماع عظیم مردم در احمد آباد تب یدگاه و آرامگاه مصدق برگزار شد. در
این مراسم تاریخی نقش روشنفکران، زنان، دانشجویان
نهادهایی است که با ابتکار حزب الهی ها در قالب انجام وظایف مذهبی ” امر به م روف و نهی از
منکر ” وجود دارد.
کانون وکلا نیز به نوبه خود دائما در تهدید بود و هست. اعضای هیا ت مدیره کانون وکال یا دستگیر
و زندانی شده یا برای حفظ جان و آزادی خود ناگزیر به ترک خانه و خانمان ، میهن، کار و یاران
خود شدند و راه تب ید در پیش گرفتند. کانون وکال پس از 16 سال اشغال و سه بار” تصفیه ” هنوز
خاری است به چشم نظام والیت مطلقه فقیه . برای ” مدیریت ” حدود 70 هزار وکیل دادگستری-
ایران اشخاصی را از صافی ” امنیتی ، عقیدتی” می گذرانند تا برگزیده شوند. آنان به جای اجرای
وظایف قانونی خود در دفاع از حق دفاع ، با سکوت خفت آور در برابر تجاوز آشکار به حقوق وکال
به نوعی شریک جرم نظام هستند. متاسفانه گاه حتی با لغو پروانه وکالت وکال ، به آلت ف ل دشمنان
آزادی تبدیل می شوند.
خانم نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکالی دادگستری مرکز ، از پایه گذاران
کانون مداف ان حقوق بشر ، انجمن حمایت از کودکان و کمپین یک میلیون امضا برای لغو قوانین
تبعیض آمیز علیه زنان است. این وکیل دلیر هدف کینه ورزی مستمر حاکمیت ستمگر ولی فقیه قرار
دارد. این وکیل پس از سالها زندان و بارها دستگیری غیر قانونی ، و حمله با گاز فلفل در خیابان
وضرب و جرح و فحاشی و تهدید و… باری دگر، روز 23 تیرماه امسال در خانه خود مورد تهاجم
مامورین رژیم قرار گرفت و دستگیر شد.
گناهان این وکیل از نظر نظام والیت مطلقه فقیه فراوان است . زیرا او از 4 ماه پیش که عدم اطاعت
ر آشک
ا ” دختران خیابان انقلاب ” در اعتراض به حجاب اجباری شروع شد ، در اجرای وظایف
قانونی و وجدانی خود در کنار آنان قرار گرفت. او در اسفند ماه گذشته خشنونت عریان ، حمله،
کتک زدن و مجروح کردن این زنان آزاده را افشا و محکوم کرد.
درعین حال رئیس قوه قضائیه خامنه ای اعالم کرد که متهمان به جرائم سیاسی و امنیتی باید وکالی
مدافع خود را از یک لیست 20 نفره که مورد اعتماد نظام هستند انتخاب کنند . این در جهان بی
سابقه است که طرف دعوا برای متهم وکیل ت ین کند!! در چنین شرایطی که زنان علیرغم تمام
تهدیدها و سرکوبی ها برخاسته اند، کارگران گرسنه، م لمان، غارت شدگان ، بیکاران و بازنشستگان
آماده حرکت اند خامنه ای باید تور اختناق را تقویت کند.
در چنین شرایطی جنایتکاران سازمان یافته نظام والیت مطلقه فقیه، خانم شاپرک شجری زاده را که
به اتهام برداشتن روسری و ” تشویق به فساد ” در تهران بازداشت و به قید وثیقه آزاد کرده بودند ،
بازداشت کردند. اتهام جدید خانم شجری زاده گذاشتن عکس بی حجابش در”
در شهر کاشان مجدداً
اینستاگرامش ” می باشد.
خانم ستوده وکیل ایشان هنگام حضور نزد بازپرس پرونده اجازه نداد که او را تفتیش بدنی کنند. او
نگذاشت که بازپرس به اجبار بر سر موکلش چادرکند. ناچار موکل وی را آزاد کردند. بازپرس
ش به سوم دادسرای کاشان ، مهدی پیتام به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین به دلیل اجرای
وظایف وکالتی خانم ستوده ازایشان شکایت کرد که امروز او زندانی است.
دفاع ار حق دفاع 80 میلیون ایرانی
در کانونهای وکالی دادگستری ایران حدود 70 هزار وکیل عضویت دارند . خانم ستوده یکی از
برجسته ترین آنهاست. او به خاطر اجرای رسالت دفاع، وکیل سرشناس بین المللی است ، از جمله
او:
– برنده جایزه حقوق بشر بین المللی شده ) دسامبر 2008)
– انجمن قلم )پن( آمریکا در سال 2011 ،جایزه آزادی قلم را به او تخصیص داد.
– پارلمان اروپا در آبان 2012 جایزه آزادی افکار ساخاروف را به او اهدا کرد.
وقتی چنین وکیل دالوری را با چنان صحنه سازی ها به بند می کشند، می خواهند همه وکال را
تهدید کرده و به وحشت بیاندازند. می خواهند حق دفاع بیش از 80 میلیون ایرانی را بیش تر از پیش
سلب کنند.
اینک خانم نسرین ستوده در چنگال بیرحم خامنه ای اسیر است. در آخرین جمله اولین نامه او از
زندان می خوانیم ” پافشاری بر حریم استقال ل نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آن چنان که بدون
الزامات این حرفه تمامی حقوق ما بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد، بی آنکه دست
متجاوزان را شناسائی کنیم. ”
آزادیخواهان، هم میهنان
نهاد وکالت کهنسال ترین عنصر حیات مدنی مدرن ما از مشروطیت تا کنون است. دست به دست هم
دهیم به دفاع از حق دفاع ملت بی دفاع ایران بپردازیم . اعتراض به دستگیری خانم ستوده دفاع از
حقوق همه مردم ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *