بزودی منتشر میشودسایت “ایران-چینج” در حال تکمیل است و ما سپاسگزار عزیزانی هستیم که با ارسال مطالب خود چه بمنظور انتشار بعنوان “پتیشن ” و چه بعنوان طرح و پروژه برای بازسازی ایران فردا ، ما را در این تلاش جمعی یاری رسانند.

تماس شما را پاس می داریم